Afspraken in het protocol 2018 terzijde geschoven

 In AVP

De onlangs goedgekeurde begrotingswijziging voor het dienstjaar 2019 bevat 14 miljoen florin aan meer-uitgaven die oorspronkelijk niet begroot waren. Deze extra uitgaven worden gedekt met eenmalige ontvangsten en dividenden van overheidsvennootschappen die niet voor het einde van het kalenderjaar kunnen worden gerealiseerd. Zowel het College Aruba financieel toezicht (CAft) als de Raad van Advies hebben aangegeven dat de regering zich daarmee niet houdt aan het op 22 november 2018 overeengekomen protocol. “Nu zal het CAft zich opnieuw over de vastgestelde begrotingswijziging moeten buigen. Het is nog onbekend hoe het CAft zal oordelen, maar duidelijk is dat men zich zal afvragen wat de afspraken nog waard zijn.” aldus Statenlid Richard Arends (AVP)

Met het ondertekenen in 2018 van het protocol heeft de regering zich er tegenover Nederland toe verplicht dat overschrijdingen door extra bezuinigingen aan de kostenkant zullen worden gedekt. Tevens heeft zij beloofd meevallers aan de inkomstenkant volledig ten bate van de tekort- en de schuldreductie aan te wenden. Incidentele uitgaven en inkomsten dienen op hun beurt strikt te worden gescheiden van de structurele. Volgens Statenlid Richard Arends, beweert  de regering dat het niet mogelijk is  aan deze begrotingsregels te voldoen, omdat de jaarrekeningen niet zijn goedgekeurd. “De jaarrekening 2016 is afgekeurd en tot op heden heeft het huidige kabinet nog geen enkele jaarrekening aan de Staten aangeboden.”

“Dit kabinet heeft bij haar aantreden beweerd niet op incidentele inkomsten te zullen rekenen omdat deze niet tot duurzame overheidsfinancien zouden leiden. Echter wordt al twee jaar het tekort door incidentele inkomsten en de crisisheffing gedekt,” verklaart Statenlid Arends. “In haar verklaring stelt de regering dat het onmogelijk is geweest om binnen twee weken voor de jaarwisseling de overschrijdingen weg te werken en hiermee aan de afspraken in het protocol te voldoen. Deze risico’s zijn echter zowel door de Raad van Advies als het CAft al medio 2019 aangekaart, maar die waarschuwingen zijn door de regering genegeerd. Die heeft nagelaten de nodige actie te ondernemen op het moment daar nog alle tijd voor was”. 

“Als men de gemaakte afspraken respecteert is het tekort voor het dienstjaar 2019 in werkelijkheid rond 14 miljoen hoger dan de gepresenteerde 24 miljoen. Conform de Landsverordening financieel toezicht (LAft) dient dit bedrag met extra bezuinigingen in het volgend begrotingsjaar worden gecompenseerd. Voor wat betreft de landsbegroting 2020 tast de bevolking nog in het duister.  De regering heeft niets gezegd over wat burgers en ondernemers volgend jaar te wachten staat. Er worden 14 landsverordeningen gewijzigd onder het mom van een fiscale hervorming, maar tot op heden heeft het parlement niets mogen ontvangen, noch over de aard, noch inhoud of strekking, noch inwerkingtredingsdatum,” constateert Statenlid Arends. “Uit mediaberichten wordt alleen veel wispelturigheid geconstateerd. De ene dag wordt afgezien van de invoering van de fiscale hervorming per 1 januari en de volgende dag wordt toch de invoering van een aantal onderdelen bij begunstigend beleid afgekondigd. Deze grilligheid is funest voor een economie.”

Recommended Posts
Pregunta?

Manda nos un e-mail of message nos via Facebook. Danki pa e sosten.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search